آزمایشگاه پردازش متن و زبان طبیعی با هدف تحقیق وتوسعه و تولید دادگان و ابزارهايي هوشمند در حوزه زبان با استفاده از دانش پردازش زبان طبيعي و هوش مصنوعي، تاسیس شده است. این آزمایشگاه قصد دارد با استفاده از دانش و تجربیات مدیران خود و بکارگیری نیروهای متخصص و توانمند ابزارهایی سودمند و کارا تولید نماید.